Information om Jaktprov

Öppenklassprov (Ökl.)
Endagarsprov på hare / räv. På avhundägaren anskaffad provmsrk och domare som provledaren / kommisarien godkänt. Kontakta tilltängt domare och bestäm provdag. Om du själv inte kan ordna en domare kan kommisarien vanligtvis stå till tjänst med detta. Anmäl hunden via länken på startsidan. Före provets start skall även domaren ersättas med fastställd avgift. Stammtavla och id-märkning skall även uppvisas för domaren.

 Anmäl startdag till kommisarien senast klockan 18.00 dagen innan start. Första släpp under september månad är 06.00, under oktober 07.00 och avbryts 16.00 från november till sista februari släpp 08.00 och avbryts 15.00.

Rävprov ( Räv)
Endagars prov för räv anordnas på av hundägaren anskaffad provmark inom klubbens verksamhetsområde som provledaren godkänt. Provdag skall fastställas senast dag före provdag.

Prov i Elitklass för räv ( EklRäv )
Anordnas på av hundägaren  anskaffad provmark inom klubbens verksamhetsområde som provledaren godkänt. Detta prov skallgenomföras på marker där hunden vanligtvis inte jagar. EklRäv genomförs under två dagar i följd. Provdag skall fastställas senast dag före provdag.

Antalet startande hundar kan i inbjudan till prov på i förväg fastställd tid och plats maximeras av arrangerand klubb och lottning skall därvid verkställas enligt bestämmelser för Internationellt jaktprov ( CACIT ).

Efter två st 1:a pris Räv får hunden anmälas till prov i Elitklass för räv ( EklRäv), eller ett 1:a pris Räv jämte två RR-diplom erövrade under två jaktår. Elitklassprov bedöms av olika domare respektiva provdag. *Möjlighet att utlysa prov i Elitklass Räv på i förväg fastställd tid och plats. Vid lottningsförfarandet äger alla anmälda hundar rätt till lottning.

Elitklassprov ( Ekl )
Två dagarsprov på hare / räv anordnas på i förväg fastställd tid och plats. Berättigade att starta är hundar som vid jaktprov erövrat två 1:a pris Ökl-prov eller ett 1:a pris Ökl-prov  jämte två RR-diplom erövrade under två jaktår. Elitklassprov bedöms av olika domare resp. provdag.

Antalet startande hundar kan i inbjudan till prov på i förväg fastställd tid och plats maximeras av arrangerand klubb och lottning skall därvid verkställas enligt bestämmelser för Internationellt jaktprov ( CACIT ).

Rörligt Elitklassprov ( R-Ekl )

Tvådagarsprov på hare / räv anordnas på av hundägaren  anskaffad provmark inom klubbens verksamhetsområde som provledaren godkänt. Detta prov skallgenomföras på marker där hunden vanligtvis inte jagar. R-Ekl bedöms av två olika domare respektiva provdag, som hundägaren anskaffat och som ej dömt hunden till 1:a pris Ökl tidigare. Provdag skall fastställas senast dag före provdag. Amälan tillsänds Ökl-kommisarien i den zon du avser att starta, i övrigt enligt de bestämmelser som gäller för anmälan till Ökl. Berättigade att starta är hundar som vid jaktprov erövrat två 1:a pris Ökl-prov eller ett 1:a pris Ökl-prov  jämte två RR-diplom erövrade under två jaktår.
 

  • Vid IntEkl-prov (CACIT) bör ur rättvisesynpunkt enskilda raser ges möjlighet att prov inom rasen / raserna sker samma dag."Väderförutsättningarna." Detta när IntEkl-prov ansökts i mer än två dagar i följd.


Vid ovanstående provformer skall hunden arbeta lös i provmarken minst fem timmar per provdag.

Anmälan

Vid anmälan till flera elitklassprov behöver anmälningsavgiften edast betalas in till det första provet i samband med anmälan. Avgiften till nästa prov betalas in första vardagen efter sista provdagen vid genomfört prov. Kvitto på erlagd avgift skickas till respektive kommisarie. Kollegium anordnas vid domargenom eller lottning för de hundar som ämnar starta i elitklass.

Regler för uttagning till DM och SM
Hundägaren anmäler sin hund / hundar till kvalificeringsprovet. DM-uttagningen arrangeras av respektive zon vart tredje år. Från DM-uttagningen går de fyra bästa  hundarna vidare till DM, där man möter de fyra bästa hundarna från västerbotten. Från DM går sedan de tvåfrämst placerade hundarna vidare till SM.

Hund som skall deltaga på DM-kval / Uttagning till DM samt DM skall ha godkänt RR-prov.


Att beakta som Domare

För att döma vid jaktprov krävs medlemskap i stövarklubben. Att döma vid DM och SM anses vara hedersuppdrag och därav utgår ingen ersättning.

  • Domare får inte döma hund till första pris Ökl. mer än en gång.

  • Domare får ej döma hund / hundar av egen uppfödning eller där av domare ägd hanhund som är far till provhunden.

  • Domare får ej döma hund ägd av släkting eller släktskapsliknande förhållanden.

  • Jaktprovsprotokoll skall vara fullständigt ifyllda och sändas till kommisarien omgående , dock senast TRE dagar efter provdagen vid Ökl. prov.

  • Ekl. protokoll skall inlämnas till kommisarien senast 30 minuter innan kollegiet.

  • Gällande provregler gäller alltid, beakta att provtiden måste minst vara fem timmar.

  • Domare som av någon anledning tvingas lämna återbud meddelar även kommisarien om detta. Hund som skall starta på jaktprov måste vara vaccinerad enligt gällande bestämmelser, i Ukl 12 - 24 månader. För att starta i Ökl eller Ekl måste hunden  vara 15 månader.


RESEERSÄTTNING TILL DOMARE

Hundägare anskaffar domare för båda dagarna till det ekl. han ämnar starta på. Hundägaren står för domarens resekostnad endast dag / dagar han startar på prov.

Ex 1 : Arne anlitar Bertil som domare till ett Ekl- prov. Arne startar båda dagarna, varvid han betalar Bertils resekostnader för båda dagarna.

Ex 2 : Arne anlitar Bertil som domare till ett Ekl- prov. Arne startar endast dag ett, betalar Bertils resekostnader endast för dagen han startar. Eftersom Arne inte startar dag två skall Bertil inte döma. Om inte annat överenskommes mellan kommisarien, domaren och hundägaren.


Regler för domarersättning gäller även vid Ökl-prov.


Avgifter för jaktprov .

Ökl / SR/Ukl         200 kr  300/dag till dommare + bilers. 25,00 kr/mil
RR-Prov                    0 kr   100/dag till dommare + bilers. 25,00 kr/mil
Ekl, zonprov         600 kr   300/dag till dommare + bilers. 25,00 kr/mil
Int Ekl                   1000 kr  300/dag till dommare + bilers. 25,00 kr/mil
Omprov                 100 kr   bilers. 25,00 kr/mil